ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีการศึกษาที่ได้รับ : 2561

ผศ.ดร. กรวิทย์ ไชยสุ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอาชีพหน้าที่การงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11

นายสรรค์เอ ปาทา

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11

อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9

นายพลากร นาคพงษ์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12

ปีการศึกษาที่ได้รับ : 2559

พ.ต.ท. หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอาชีพหน้าที่การงาน

สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6

อ.ดร.จักรกฤช เตโช

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

น.ส.กิตติมา ภาษีทวีเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1

อ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 11

ปีการศึกษาที่ได้รับ : 2558

ผศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6

นางสาวสาวิตรี ใจกันทะ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4

นางสาวจิราพัชร พันธ์พัฒนกุล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ดี

สาขาวิชาสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10