สถิติการจบของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีการศึกษาที่เข้า : 2554 (รุ่นที่ 17)
รวมทั้งสิ้น : 418 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 12

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 108 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 57 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 60 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 55 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 41 คน
6 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 48 คน
7 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 34 คน
8 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 7 คน
9 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 4 คน
10 พันธุศาสตร์ ปริญญาโท 2 คน
11 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก 1 คน
12 เคมีประยุกต์ ปริญญาเอก 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2553 (รุ่นที่ 16)
รวมทั้งสิ้น : 431 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 12

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 99 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 78 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 57 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 42 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 35 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 21 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 58 คน
8 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 29 คน
9 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 6 คน
10 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 3 คน
11 พันธุศาสตร์ ปริญญาโท 2 คน
12 พันธุศาสตร์ ปริญญาเอก 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2552 (รุ่นที่ 15)
รวมทั้งสิ้น : 470 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 10

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 103 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 63 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 59 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 56 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 39 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 41 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 46 คน
8 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 49 คน
9 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 12 คน
10 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 2 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2551 (รุ่นที่ 14)
รวมทั้งสิ้น : 437 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 10

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 111 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 63 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 43 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 56 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 36 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 44 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 40 คน
8 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 31 คน
9 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 11 คน
10 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 2 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2550 (รุ่นที่ 13)
รวมทั้งสิ้น : 315 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 9

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 43 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 53 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 47 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 50 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 46 คน
6 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 41 คน
7 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 27 คน
8 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 3 คน
9 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 5 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2549 (รุ่นที่ 12)
รวมทั้งสิ้น : 339 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 9

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 57 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 59 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 45 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 34 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 41 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 55 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 33 คน
8 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 5 คน
9 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 10 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2548 (รุ่นที่ 11)
รวมทั้งสิ้น : 303 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 7

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 50 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 62 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 49 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 50 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 47 คน
6 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 36 คน
7 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 9 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2547 (รุ่นที่ 10)
รวมทั้งสิ้น : 283 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 8

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 50 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 52 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 42 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 22 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 42 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 54 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 16 คน
8 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 5 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2546 (รุ่นที่ 9)
รวมทั้งสิ้น : 302 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 7

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 41 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 61 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 53 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 32 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 42 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 52 คน
7 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 21 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2545 (รุ่นที่ 8)
รวมทั้งสิ้น : 316 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 6

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 50 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 48 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 53 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 31 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (สมทบ) 65 คน
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 69 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2544 (รุ่นที่ 7)
รวมทั้งสิ้น : 186 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 48 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 61 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 48 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 29 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2543 (รุ่นที่ 6)
รวมทั้งสิ้น : 169 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 52 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 51 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 37 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 29 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2542 (รุ่นที่ 5)
รวมทั้งสิ้น : 163 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 51 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 46 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 37 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 29 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2541 (รุ่นที่ 4)
รวมทั้งสิ้น : 170 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 47 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 50 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 43 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 30 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2540 (รุ่นที่ 3)
รวมทั้งสิ้น : 131 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 54 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 51 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 26 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2539 (รุ่นที่ 2)
รวมทั้งสิ้น : 88 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 49 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 39 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2538 (รุ่นที่ 1)
รวมทั้งสิ้น : 39 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 1

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 39 คน