สถิติการลงทะเบียนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีการศึกษาที่เข้า : 2558
รวมทั้งสิ้น : 5 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 3 คน
2 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
3 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2556
รวมทั้งสิ้น : 4 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 3 คน
2 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2555
รวมทั้งสิ้น : 17 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 5

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 3 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 2 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 6 คน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 คน
5 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ปริญญาตรี 2 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2554
รวมทั้งสิ้น : 26 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 7

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 3 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 3 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 11 คน
6 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 2 คน
7 วัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2553
รวมทั้งสิ้น : 18 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 10 คน
2 เคมี ปริญญาตรี 2 คน
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 คน
4 เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2552
รวมทั้งสิ้น : 11 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 เคมี ปริญญาตรี 2 คน
2 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 8 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2551
รวมทั้งสิ้น : 20 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 คน
2 เคมี ปริญญาตรี 3 คน
3 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 14 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2550
รวมทั้งสิ้น : 4 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 3 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2549
รวมทั้งสิ้น : 10 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 9 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2548
รวมทั้งสิ้น : 9 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
2 เคมี ปริญญาตรี 3 คน
3 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2547
รวมทั้งสิ้น : 21 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 3 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 3 คน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 14 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2546
รวมทั้งสิ้น : 14 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 5

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 3 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 4 คน
4 สถิติ ปริญญาตรี 1 คน
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2545
รวมทั้งสิ้น : 19 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 2 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 2 คน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 11 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2544
รวมทั้งสิ้น : 7 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 3 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 3 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 1 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2543
รวมทั้งสิ้น : 7 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 4 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2542
รวมทั้งสิ้น : 4 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 1 คน
2 เคมี ปริญญาตรี 3 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2541
รวมทั้งสิ้น : 11 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 2 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 7 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2540
รวมทั้งสิ้น : 7 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 3

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 1 คน
3 เคมี ปริญญาตรี 2 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2539
รวมทั้งสิ้น : 12 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 2

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 10 คน
2 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 2 คน

ปีการศึกษาที่เข้า : 2538
รวมทั้งสิ้น : 2 คน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 1

ดูรายละเอียด
ลำดับ ชื่อสาขา ระดับหลักสูตร จำนวน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 คน

รวมศิษย์เก่าทั้งหมด : 228 คน